III edycja Bateriady – konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez REMONDIS ELECTRORECYCLING

509

bateriada2_700Regulamin III edycji

ogólnopolskiego konkursu zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w placówkach ponadgimnazjalnych

BATERIADA 2016

 

 1. Organizator i czas trwania konkursu.
 1. Organizatorem Bateriady jest spółka REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII       Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208776, nr NIP: 631-22-89-539, kapitał zakładowy 1 751 250,00 zł,

adres do korespondencji : ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie, e-mail: baterie@remondis.pl, tel. 22 755 62 24 fax. 22 205 04 06.

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Czas trwania styczeń – kwiecień 2016. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2016 r. Wręczenie nagród w czerwcu 2016 r.
 2. Uczestnik – Placówki Ponadgimnazjalne Państwowe i Prywatne.
 3. Baterie – zużyte baterie i akumulatory przenośne. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, mogą być bez trudności przenoszone.
 4. ZSEIE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych np. lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna. Sprzęt kompletny, nie zdemontowany. Z wyłączeniem zużytych źródeł światła.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem, w której znajdują się ogólne zasady współpracy .

 

 1. Zgłoszenie do konkursu.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zarejestrowanie się na stronie zbierajzklasa.pl
  do 15 stycznia 2016 r. wybierające w formularzu rejestracyjnym cel: BATERIADA. Wybranie celu BATERIADA oznacza że uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego warunki.
 2. W przypadku szkół, które są już zarejestrowane na zbierajzklasa.pl warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie deklaracji udziału na adres: baterie@remondis.pl do dnia 29 stycznia 2016 r. Wzór deklaracji stanowi załącznik do regulaminu.

 

III. Zasady Konkursu

 

 1. Wszelkie informacje na temat konkursu znajdą się na stronie zbierajzklasa.pl.
 2. Uczestnik, który zgłosił się do konkursu otrzyma pojemniki do zbiórki baterii oraz materiały informacyjne w terminie 14 dni od zakończenia rejestracji szkół w konkursie.
 3. Do dnia 31 marca 2016 r. uczestnik poinformuje Organizatora, logując się na platformę zbierajzklasa.pl o ilości zebranych baterii i/lub ZSEiE.
 4. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. Organizator odbierze od uczestnika zebrane baterie i/lub ZSEIE.
 5. Organizator obliguje uczestnika, aby w/w terminie umożliwił Organizatorowi odbiór baterii i ZSEIE.
 6. Organizator lub wskazany przez Organizatora podmiot bezpłatnie zrealizuje odbiór baterii i ZSEIE. Odbiór będzie realizowany w przypadku zebrania przez uczestnika co najmniej dwóch pełnych pojemników tj. ok. 40 kg baterii, co najmniej 400 kg ZSEIE lub łącznie 400kg baterii i ZSEIE.
 1. Organizator doda na konto Uczestnika Punkty, wg przelicznika 1kg oddanych baterii to 1 punkt, 1kg oddanego ZSEIE to 0,5 punktu. Informacja o ilości odebranych baterii [kg], ZSEIE [kg] znajdzie się na koncie uczestnika.
 2. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zbierajzklasa.pl.

 

 1. Nagrody w konkursie i zasady ich przyznawania.

 

 1. Kryterium nagradzania uczestników w konkursie jest jak największa zebrana masa baterii [kg] i największa zebrana masa ZSEiE [kg].
 2. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

– lider zbiórki baterii,

– lider zbiórki sprzętu.

 1. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród w konkursie odbędzie się podczas finału XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w czerwcu 2016 r.
 2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 

Kategoria lider zbiórki baterii

I miejsce – LAPTOP Lenovo

II miejsce – LAPTOP Lenovo

III miejsce – PROJEKTOR Sony lub Benq

 

Kategoria lider zbiórki sprzętu

I miejsce – LAPTOP Lenovo

II miejsce – LAPTOP Lenovo

III miejsce – PROJEKTOR Sony lub Benq

Nagrody indywidualne

Nagroda dla koordynatora szkoły, która zajęła I miejsce w kategorii lider zbiórki baterii – TABLET Lenovo

Nagroda dla koordynatora szkoły, która zajęła I miejsce w kategorii lider zbiórki sprzętu – TABLET Lenovo

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników.
 2. Dane uczestników przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 3. Administratorem danych udostępnianych przez uczestników konkursu jest REMONDIS Electrorecycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora w celach operacyjnych i marketingowych konkursu, swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu jest warunkiem przystąpienia do konkursu.
 5. Reklamacje.
 1. Reklamacje odnoszące się do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od daty doręczenia pisma Organizatorowi.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
 6. Decyzja Organizatora o przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik projektu zostanie poinformowany o decyzji w formie listu, wysłanego na adres podany w reklamacji, w terminie o którym mowa w ust. 4.

Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zbierajzklasa.pl oraz w siedzibie organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator skutecznie powiadomi Uczestników, drogą mailową i/lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.
 4. Od momentu otrzymania pojemników na baterie od Organizatora do momentu jego odbioru przez Organizatora       odpowiedzialność za pojemnik i zgromadzone w nim przedmioty, w tym w szczególności baterie, ponosi wyłącznie Uczestnik.
 5. Do momentu odbioru przez Operatora ZSEIE odpowiedzialność za zebrany ZSEIE, ponosi wyłącznie Uczestnik.
 6. Uczestnik zobowiązuje się:
  • zapewnić nadzór nad pojemnikami, aby do pojemników były zbierane wyłącznie baterie lub ZSEiE
  • zabezpieczyć dostarczone pojemniki przed zniszczeniem oraz przed uszkodzeniem,
  • zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania baterii umieszczona na Pojemniku była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą treść niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora.
 9. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Przywileje wynikające z uczestnictwa w konkursie zostają w takim przypadku anulowane.

 

 

Warszawa, 1 grudnia 2015 r.