13-ta rocznica powstania Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

284

13-ta rocznica powstania Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

14.04.2003 - głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami
14.04.2003 – głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami

14.04.2003 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbyło się I Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 145 spółek prywatnych (w tym wiodący na rynkach europejskich inwestorzy branżowi) oraz spółek komunalnych zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.
Powołanie PIGO, jako branżowej organizacji samorządu gospodarczego, było wypracowywaną przez kilka lat, wspólną inicjatywą przedsiębiorców i branżowych organizacji m.in. Fundacji Polska Unia Gospodarki Odpadami, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Mazurskiego Związku Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami. Pierwszą Przewodniczącą Rady Izby wybrana została Krystyna Ostrowska z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie.

Od chwili powstania PIGO kluczowe punkty działalności programowej skupiały się na promowaniu przedsiębiorczości, postępu technologicznego i standardów ekologicznych w gospodarce odpadami. PIGO popierała i konsekwentnie popiera współpracę sektora prywatnego z samorządami lokalnymi opartą na partnerskich i przejrzystych relacjach oraz równoprawnej konkurencji spółek prywatnych i komunalnych.

Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji parlamentarnych, różnych gremiów doradczych administracji centralnej oraz samorządowej.

Polka Izba Gospodarki Odpadami jest członkiem Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD) z siedzibą w Brukseli oraz Europejskie Sieci Kompostowej (ECN) z siedzibą w Bochum.