z upoważnienia Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami na podstawie § 24 pkt 4) Statutu PIGO, Zarząd Izby zaprasza Członków PIGO na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, które odbędzie się w piątek 8 grudnia 2017 roku, w sali konferencyjnej hotelu NOVOTEL Warszawa Centrum ul. Marszałkowska 94/98, w godzinach 10:30 do 14:30.

Dokumenty:

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu

Uwagi do powyższych projektów, jak również propozycje uchwał, stanowisk i wystąpień a także potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu reprezentanta spółki lub upoważnionego przedstawiciela proszę przesyłać do biura Izby (e-mail: biuro@pigo.org.pl) – do 4 grudnia br.

Zarząd
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami