Sieć STORM (STORM Network) stanowi wyjątkową okazję dla MŚP w całej Europie

104

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) pomaga w realizacji projektu w Polsce.

STORM „Symbioza przemysłowa dla zrównoważonego zarządzania surowcami” (ang. “Industrial Symbiosis for the Sustainable Management of Raw Materials”), jest to projekt networkingowy, realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w zakresie surowców (ang. European Institute of Innovation and Technology Raw Materials – EIT RMs). Project STORM skierowany jest do przedsiębiorstw, w tym MŚP, parków przemysłowych oraz władz na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Konsorcjum STORM liczy jedenastu partnerów z siedmiu państw europejskich, co pozwala na zapewnienie prawie całkowitego zasięgu terytorialnnego Europy. Poszczególni partnerzy charakteryzują się komplementarnymi kompetencjami i infrastrukturą w zakresie zarządzania surowcami i symbiozy przemysłowej.

Projekt STORM zakłada wdrożenie samowystarczalnej sieci współpracy polegającej na oferowaniu przedsiębiorstwom usług w zakresie wdrażania innowacyjnych i trwałych rozwiązań biznesowych oraz modeli współpracy. Działania te mają bazować na wspieraniu procesów recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów oraz gospodarki cyrkulacyjnej procesów produkcyjnych.

Projekt zapewni oraz zoptymalizuje narzędzia wspierające firmy zainteresowane wdrażaniem koncepcji symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym. W tzw. skrzynce narzędziowej projektu znajdą się najnowocześniejsze instrumenty, w tym oprogramowanie, bazy danych, metodyki i specjalistyczna wiedza, które udostępniane będą przez partnerów projektu. Skoordynowane podejście do sieci współpracy zapewni możliwość rozwiązywania technologicznych problemów związanych z efektywnością energetyczną, materiałową i minimalizacją wpływu na środowisko, dzięki analizowaniu ich przez interdyscyplinarny zespół złożony z różnych jednostek badawczo-rozwojowych i otoczenia biznesu.

Współpraca z IGSMiE PAN

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) powstał w 1986 w Krakowie. Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest ponad 100 pracowników, w tym około 50 osób na stanowiskach naukowych. Pion naukowy Instytutu tworzą 4 zakłady, a w ich obrębie 13 pracowni specjalistycznych. Instytut jest jedną z wiodących polskich jednostek w zakresie surowców (górnictwo, przetwórstwo, recykling) i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

W projecie STORM uczestnicą eksperci z Pracowni Badań Startegicznych (PBS) IGSMiE PAN. Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa Pracowni dotyczy: oceny efektywności ekonomicznej (ekoefektywność) inwestycji i rozwiązań technologicznych, z wykorzystaniem metod oceny cyklu życia LCA, rachunku skumulowanego, kosztu cyklu życia (LCC), jakości technologicznej, najlepszej dostępnej techniki (BAT, BATNEEC); oceny wpływu na środowisko produktów i organizacji z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia – LCA (zgodnie z normą ISO 1404x); opracowania deklaracji środowiskowych; analiz gospodarki surowcami i odpadami w Polsce i na rynkach międzynarodowych; oceny innowacyjności rozwiązań technologicznych; wyceny projektów i inwestycji w obszarze nowych technologii, projektów surowcowych oraz z zakresu zagospodarowania odpadów; przygotowywania raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); organizacji kursów i szkoleń dotyczących projektów proekologicznych w górnictwie, gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu oraz ekoinnowacji; doradztwa przy wprowadzaniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym do działalności podmiotów; oragnizowaniu szkoleń w zakresie oceny cyklu życia LCA, analiz ekonomicznych oraz CSR.

Pracownia Badań Strategicznych posiada bogate doświadczenie we wnioskowaniu i realizacji projektów krajowych oraz zagranicznych dotyczących surowców mineralnych (wydobycie, przetwarzanie, zarządzanie zasobami) i gospodarki odpadami (przetwarzanie, recykling, zarządzanie zasobami), w tym Global Material Flows and Demand-supply Forecasting for Mineral Strategies (MinFuture), H2020-EU.3.5.3. 2016-2018; Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy (SYMBI), INTERREG Europe 2016-2018; Professional Refresher Courses (RefresCO), EIT RMs 2016-18; Network of European Infrastructures on Product Centric Recycling (PCRec), EIT RMs 2016-2017; BizMet – Competitive Sustainable Business From Metal Recycling, EIT RMs 2018 oraz inne projekty.