Opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

341

Zarząd PIGO prosi o przesyłanie do biura Izby (biuro@pigo.org.pl) uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 9.09.2018 r. 

Uwagi należy przesyłać na załączonym formularzu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Formularz do zgłaszania uwag do projektu.