Członkostwo

 

Dni Komunalnika - Giżycko 2004
Dni Komunalnika – Giżycko 2004

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI  jest organizacją samorządu gospodarczego przedsiębiorców otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw z branży (prywatnych i komunalnych, z kapitałem polskim jak i zagranicznym), które akceptują jej Statut i wynikające z niego prawa i obowiązki członka.

W roku 2016 obowiązują następujące opłaty członkowskie na rzecz PIGO:

 • miesięczna składka członkowska – 500 zł w I półroczu oraz 750 zł w II półroczu (płatne za okresy półroczne, z góry) na rachunek bankowy PIGO:
  Bank Ochrony Środowiska S.A. III Oddział w Warszawie
  00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12
  Nr konta: 15 1540 1287 2001 6877 5575 0001
 • na uzasadniony wniosek członka Izby lub kandydata, Rada Izby na wniosek Zarządu może w trybie uchwały, na określony w niej czas:
  – obniżyć wysokość składki,
  – prolongować płatność składki,
  – zawiesić płatność składki,
  – ustalić inny rodzaj świadczenia członka na rzecz Izby.

pdfjpgUchwała Rady PIGO z dnia 22.01.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz sposobu ich płatności w 2016 roku

Uwaga:

Od stycznia 2003 składki na członkostwo w PIGO można wliczać w koszt uzyskania przychodu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ­Dziennik Ustaw Nr 141 (poz. 1179) na str. 9091 prawa kolumna pierwszy akapit „c) składek na rzecz organizacji zrzeszających…”,
Jak wynika z nowelizacji w koszty uzyskania przychodów można wliczyć składki na rzecz organizacji samorządowych (w tym również PIGO) – do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 15% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.

Aby przystąpić do Polskiej Izby Gospodarki Odpadami należy wypełnić i przesłać do biura Izby deklarację członkowską.