poniedziałek, Sierpień 21, 2017

logo pigo male (2)POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI (PIGO) powołana została 14 kwietnia 2003 r. jako organizacja samorządu gospodarczego przez 145 przedsiębiorstw trudniących się gospodarką odpadami oraz higieną komunalną. PIGO działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, która zapewnia realizację zasadniczych celów statutowych tzn. reprezentowanie i ochronę interesów branży wobec organów państwowych innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce odpadami. Izba zabiega o to, aby w zgodzie z zasadami gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju, poprzez proekologiczne mechanizmy prawne i ekonomiczne, promowane były w tej dziedzinie: nowoczesna technika komunalna, redukcja odpadów u źródeł ich powstawania, rozwój systemów odzysku, recyklingu oraz bezpiecznego dla ludzi i środowiska ich unieszkodliwiania.

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz higieny sanitarnej (najlepsza dostępna technika), wspiera rozwój profesjonalnych usług komunalnych, przedsiębiorczości oraz rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów. PIGO jest organizacją otwartą – mogą przystępować do niej, na zasadach określonych w Statucie, wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży, niezależnie od wielkości czy też formy własności.Do współpracy i członkostwa w POLSKIEJ IZBIE GOSPODARKI ODPADAMI zapraszamy w szczególności wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów, organizacje odzysku, zakłady oczyszczania miast, utylizacji odpadów i ich termicznego przekształcania, składowiska, producentów sprzętu i urządzeń do zbierania, transportu i przetwarzania odpadów oraz utrzymania czystości.

ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W PIGO!