wtorek, Kwiecień 24, 2018

logo pigo male (2)

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI (PIGO) powołana została w 2003 r. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców trudniących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz higieną komunalną, organizacje odzysku, producentów i dostawców technologii, pojazdów i urządzeń, firmy doradcze i szkoleniowe. Statutowe cele Izby to reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce odpadami, ochrona i promowanie uczciwej konkurencji rynkowej oraz wysokich, proekologiccznych standardów w zakresie selektywnego zbierania, recyklingu i bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń firm członkowskich oraz wiedzy ekspertów Izba wypracowuje stanowiska i opinie branży we wszystkich istotnych kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i prezentuje je organom władzy, administracji rządowej oraz samorządowej, a w szczególności w czasie prac sejmowych i senackich komisji oraz innych gremiów opiniodawczych.

PIGO jest członkiem Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD), Europejskiej Sieci Kompostowej (ECN) oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz higieny sanitarnej (najlepsza dostępna technika), wspiera rozwój profesjonalnych usług komunalnych, przedsiębiorczości oraz rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów. PIGO jest organizacją otwartą – mogą przystępować do niej, na zasadach określonych w Statucie, wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży, niezależnie od wielkości czy też formy własności.Do współpracy i członkostwa w POLSKIEJ IZBIE GOSPODARKI ODPADAMI zapraszamy w szczególności wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów, organizacje odzysku, zakłady oczyszczania miast, utylizacji odpadów i ich termicznego przekształcania, składowiska, producentów sprzętu i urządzeń do zbierania, transportu i przetwarzania odpadów oraz utrzymania czystości.

ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W PIGO!