Uroczyste uruchomienie Śląskiego Centrum Recyklingu

1065

26.11.2015 r.ścr_logo.jpg, w Gliwicach została uroczyście otwarta nowoczesna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz oraz Norbert Rethmann Honorowy Przewodniczący REMONDIS

Informacja o inwestycji – Śląskie Centrum Recyklingu

W ramach Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach zrealizowany został kompleksowy zakład gospodarki odpadami obejmujący instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz nowoczesną sortownię surowców wtórnych. Zakład będzie posiadał status instalacji RIPOK dla Regionu Gospodarki Odpadami II województwa śląskiego. Moce przerobowe zakładu MBP wynoszą 115 tys. t/a, inwestycja gwarantuje osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych oraz osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji materiałowych na poziomie wyznaczonym na 2020 rok.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o zdolności przerobowej 500 Mg na dobę, znajduje się w jednej hali technologicznej o powierzchni 4 000 m2, która składa się z linii do przetwarzania odpadów zmieszanych oraz linii sortowni surowców selektywnie zebranych.

ścrflagaLinia mechaniczna do przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych obejmuje rozrywarkę worków, separator metali żelaznych, kabinę sortowniczą oraz sito bębnowe. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 51 500 Mg/rok stanowią tunele żelbetowe z nawilżaniem i napowietrzaniem materiału oraz z oczyszczaniem powietrza procesowego w biopłuczce i biofiltrze, spełniająca wymogi najlepszej dostępnej technologii – BAT.

Linia sortowni surowców selektywnie zebranych

Instalację do sortowania surowców selektywnie zebranych o mocy przerobowej 15 tys. t/a stanowi hala rozładunku, rozrywarka worków, separator balistyczny, wieloetapowa separacja optyczna i magnetyczna, kabina sortownicza, belownica oraz magazyn surowców wtórnych.ścrfront

Kompleksowy zakład gospodarki odpadami zlokalizowany jest na terenie przylegającym do składowiska odpadów w Gliwicach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4.

Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł ok. 40 mln zł i sfinansowany został ze środków własnych spółki oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład o statusie RIPOK jest instalacją funkcjonującą i zarządzaną w ramach Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach, inwestycja jest realizowana we współpracy z Miastem Gliwice poprzez REMONDIS Gliwice oraz Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach.