Uwagi PIGO do projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Warszawa, 27 marca 2018 r.

Pan Sławomir MAZUREK

Podsekretarz Stanu

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Dotyczy: projektu z dnia 02.03.2018 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.

W związku z projektem rozporządzenia z dnia 02.03.2018 r. Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR Polska Izba Gospodarki Odpadami przedstawia uwagi do ww. projektu.

  1. We wzorach dokumentów stanowiących załączniki do projektu rozporządzenia prawodawca nie przewidział rubryki, w której podmiot wnioskujący mógłby wpisać datę wypełnienia dokumentu.

Data ta jest istotna w odniesieniu do Art. 23, p.10b Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym obowiązkiem wnioskodawcy jest uzupełnienie dokumentów nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku oraz przekazanie drugiego egzemplarza dokumentu w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokument został uzupełniony, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z Art. 23, p.10a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokumenty są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych. Dokumenty te są następnie wypełniane przez wnioskodawcę po ich otrzymaniu.

W przypadku braku rubryki, w której wnioskodawca wpisuje datę wypełnienia dokumentu, nie można jednoznacznie określić, kiedy dokument został wypełniony, a co za tym idzie, w jakim terminie powinien zostać przesłany marszałkowi województwa.

Dla przykładu:

  • przedsiębiorca prowadzący recykling wystawia dokument z datą 20 marca;
  • podmiot wnioskujący otrzymuje dokument 1 kwietnia;
  • podmiot wnioskujący wypełnia dokument 3 kwietnia.

Na jakiej podstawie podmiot wnioskujący może udowodnić, że przekazując dokumenty marszałkowi województwa do 30 lipca dotrzymał terminu określonego w Art. 23, p.10b Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi?

  1. Wnosimy o uwzględnienie we wzorze DPO/DPR numeru rejestrowego BDO (zgodnie z przypisem: numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)  dla wszystkich podmiotów wskazywanych w dokumencie:
  • Kolumna 1: wprowadzający/OOO/organizacja samorządu gospodarczego
  • Kolumna 2: wnioskujący o wydanie dokumentu
  • Kolumna 3: prowadzący recykling/odzysk.

W praktyce należałoby usunąć pole w wierszu 2. kolumna 3. ? zatytułowane ?Nr rejestrowy? (odnosi się tylko do prowadzącego recykling/odzysk), a dodać pola zatytułowane ?Nr rejestrowy? we wszystkich 3 kolumnach pod polem REGON ? tak żeby Nr rejestrowy był podawany dla każdego podmiotu na dokumencie.