Tekst nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Tekst ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, który trafił do podpisu Prezydenta RP.