Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach

23.11.2021 r. Prezydent RP A. Duda podpisał ustawę z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa oczekuje obecnie na  publikację w Dzienniku Ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

W celu implementacji do polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej, które zobowiązują państwa członkowskie do osiągnięcia do 2035 r. 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców, nowelizacja wprowadza zmiany w regulacjach krajowych zawartych w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją należy wymienić:

 • zmiany w zakresie definicji bioodpadów, gospodarowania odpadami, odpadów komunalnych oraz zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach, a także dodanie definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, prac ziemnych, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów oraz odpadów innych niż niebezpieczne,
 • wprowadzenie katalogu środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, polegających m.in. na promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, zachęcaniu do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia i modernizacji oraz do nieskracania sztucznie cyklu życia produktów, wspieraniu dostępności części zamiennych, zmniejszeniu powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobywaniem kopalin ze złóż i z wytwórczością oraz budową i rozbiórką, zmniejszeniu wytwarzania odpadów żywności, zachęcaniu do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, promowaniu zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach,
 • doprecyzowanie obowiązków w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów, określenie kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu na terytorium kraju, sposobu podziału kosztów w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
 • wprowadzenie Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów, stanowiącego załącznik do krajowego planu gospodarki odpadami i zawierającego program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności, rozwiązania dotyczące odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz środki na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów,
 • wprowadzenie regulacji zbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zwiększenie maksymalnego limitu wydatków ministra właściwego do spraw klimatu na realizację ustawy w latach 2016?2025 i uzupełnienie reguły wydatkowej o limity na kolejne, do roku 2030, a także wprowadzenie maksymalnych limitów wydatków na realizację ustawy ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
 • wprowadzenie corocznych maksymalnych limitów poziomu składowania odpadów przez gminę (dojście do docelowego poziomu składowania odpadów komunalnych określonego na rok 2035 rozłożone będzie w czasie, skokowo co 5 lat) i kary pieniężnej za ich przekroczenie,
 • doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie odbierania i sprawozdawania odnośnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

ustawa z 17.11.2021 o zmianie ustawy o odpadach