Organizacje branżowe o barierach inwestycyjnych w gospodarce odpadami

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Sejmu RP
Pani Urszula Pasławska
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Pan Arkadiusz Myrcha
Przewodniczący Komisji Środowiska Senatu RP
Pan Zdzisław Pupa
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Pan Krzysztof Kwiatkowski

Szanowni Państwo,

w związku z poważnymi wyzwaniami jakie stoją przed krajowym sektorem gospodarki odpadami związanymi z nową polityką UE, w tym gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) w imieniu reprezentatywnych organizacji gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem odpadami zwracamy się z apelem o pilne wprowadzenie zmian w przepisach prawa, które zapewnią osiągnięcie celów polityki środowiskowej, surowcowej i energetycznej Polski jako kraju członkowskiego UE przez ten ważny dla krajowej gospodarki sektor. Istniejące od wielu lat ograniczenia i bariery nie znajdują racjonalnego uzasadnienia, a ich dalsze utrzymywanie może poważnie zagrozić likwidacji wielomiliardowej luki inwestycyjnej oraz realizacji wysokich celów GOZ, w tym wymagań związanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).
Proponowane zmiany i rozwiązania spowodują odblokowanie oraz usprawnienie procesów inwestycyjnych związanych z budową nowych i rozbudową istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także inwestycji współfinansowanych z funduszy UE. Uproszczenie i zracjonalizowanie odnośnych procedur administracyjnych korzystnie wpłynie na realizację koniecznych inwestycji infrastrukturalnych w gospodarce odpadami, znacząco zredukuje koszty administracji samorządowej oraz wzmocni uczciwą konkurencję rynkową i zainteresowanie inwestowaniem w brakującą infrastrukturę. Wdrożenie postulowanych zmian w dłuższej perspektywie przyczyni się również do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, a co za tym idzie do ograniczenia kosztów gospodarowania odpadami i ponoszonych przez mieszkańców opłat, stanowiących poważne obciążenie budżetów domowych.

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie przedkładanych propozycji umożliwi:
1. istotne skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie oraz realizację koniecznych inwestycji w sektorze, jak również obniżenie kosztów tych inwestycji,
2. efektywne wykorzystanie środków pomocowych, w tym z nowej perspektywy UE,
3. rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami w kraju, w tym likwidację luki inwestycyjnej,
4. zapewnienie ciągłości funkcjonowania istniejących instalacji i niedopuszczenie do wstrzymania ich pracy w związku z nowymi wymaganiami BAT.

Zważywszy na cele i terminy wynikające z dyrektyw UE w załączeniu przedkładamy szczegółowe propozycje konkretnych zmian i uzupełnień przepisów ustawowych oraz deklarujemy wszechstronne zaangażowanie naszych ekspertów i praktyków we wdrożenie proponowanych rozwiązań. Nasze propozycje stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

   Krzysztof Kawczyński   Michał Dąbrowski           Piotr Szewczyk         Karol Wójcik

Do wiadomości otrzymują:
1. Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
2. Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska