Europejski sektor gospodarowania odpadami na rzecz polityki klimatycznej i redukcji CO2

Najnowsze badania* przeprowadzone na podstawie danych z 2018 r. przez dwa, uznane ośrodki badawcze Prognos i CE Delft, wskazują, że europejski sektor gospodarowania odpadami jest niemal neutralny pod względem emisji CO2. W skali roku emituje on zaledwie 13 Mt CO2 netto pochodzące z przetwarzania 10 głównych strumieni odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale żelazne, aluminium, drewno, tekstylia, zużyte opony, bioodpady i odpady resztkowe/RDF (tzn. odpady zbierane nieselektywnie i odpady z przetwarzania odpadów/paliwa pochodzące z odpadów) z uwzględnieniem oszczędności CO2 w sektorze produkcyjnym związane z wykorzystaniem surowców i energii pochodzących z odpadów.

Powyższe dane z 2018 r. wykorzystano jako punkt odniesienia do analizy dwóch prognoz porównujących potencjał redukcji CO2 w UE w 2035 r., z prognozami analizującymi wydajność gospodarki odpadami oraz cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów w UE-27 i Wielkiej Brytanii. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dzięki skutecznemu wdrożeniu przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz tych samych celów w zakresie recyklingu i składowania odpadów przemysłowych i handlowych do 2035 r., wg prognozy 1, w 27 krajach UE+Wielka Brytania, potencjał redukcji emisji CO2 zostanie znacznie zwiększony do -137 Mt ekwiwalentu CO2, zapewniając oszczędność rzędu 150 mln ton ekwiwalentu CO2. Potencjał oszczędności prawie podwoiłby się w bardziej ambitnej prognozie 2. Obecne bazowe obciążenie emisją netto CO2 wynoszące 13 Mt CO2 w perspektywie 20-letniej może spaść nawet do -283 Mt CO2eq netto, co skutkuje oszczędnościami rzędu 296 Mt CO2.

W obu prognozach, z wykorzystaniem perspektywy 20-letniej, kluczem do osiągnięcia maksymalnego ograniczenia emisji CO2 jest pełne wykorzystanie możliwości recyklingu i przetwarzania odpadów w energię w całej UE-27 i Wielkiej Brytanii.

Komentując wyniki tych badań, Prezes Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami – FEAD, Peter Kurth, stwierdził: „Efektywne gospodarowanie odpadami może wnieść istotny wkład w porozumienie paryskie. Wyzwania klimatyczne wymagają jednak pełnego egzekwowania istniejącego prawodawstwa UE, wzmocnionego przez Zielony Ład UE. FEAD apeluje o konsekwentne wdrażanie celów w zakresie recyklingu i składowania odpadów oraz wnioskuje do unijnego prawodawcy o wprowadzanie kolejnych zmian regulacyjnych. Decydujące znaczenie dla osiągnięcia założonych celów będzie miało wprowadzenie: obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach, ekoprojektowanie, postanowienia unijnej taksonomii sprzyjające odzyskowi energii z odpadów resztkowych, korzystne zasady przemieszczania odpadów wewnątrz UE w zakresie odzysku i recyklingu oraz silne wsparcie publiczne dla selektywnego zbierania odpadów„.

Czytaj cały raport: Study CO2 reduction potential in European waste management

—————————————————————-
* Badania przeprowadzone zostały na zlecenie czterech europejskich organizacji gospodarki odpadami: Europejskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami (FEAD); Konfederacji Europejskich Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię (CEWEP); Grupy Przemysłowej RDF; oraz Holenderskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami (DWMA).