Propozycje zapisów FEAD w ADR/RID/ADN od 2025 r.

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komitetu Ekspertów RID i Grupy Roboczej ds. Transportu Towarów niebezpiecznych w Genewie ws. zmian zapisów regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), umowy dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz umowy dot. międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), dwie propozycje przedstawione przez FEAD zostały przyjęte.

Propozycje FEAD dotyczą uwzględnienia w ADR/RID przepisów dot. opakowań, które mają zastosowanie do odpadów. Zasady te zostaną uwzględnione w kolejnym ADR, obowiązującym od 2025 r. i będą dotyczyły:

 1. Zasad zgodności chemicznej opakowań z tworzyw sztucznych zawierających odpady płynne.
 • W przypadku towarów niebezpiecznych, których skład nie jest dokładnie znany (np. odpady płynne), obecne przepisy ADR prowadzą do wymogu „dalszych badań”. Z praktycznego punktu widzenia proces taki nie może być zastosowany do każdej partii wytwarzanych odpadów, nie pozwala też na efektywną gospodarkę odpadami.
 • FEAD zaproponował uproszczoną zasadę dotyczącą odpadów, która umożliwia stosowanie opakowań polietylenowych, które przeszły testy z 6 standardowymi płynami (treść propozycji dostępna pod linkiem: INF. (unece.org)).
 1. Zasad przewozu odpadów w opakowaniach wewnętrznych spakowanych razem w opakowanie zewnętrzne.
 • Produkty oryginalne pakowane są w opakowania kombinowane, specjalnie przetestowane w tym celu (pkt 6.1.5 RID/ADR). Do zbiórki odpadów często pozostaje jedynie opakowanie wewnętrzne. Odpady te należy posegregować zgodnie z ich właściwościami niebezpiecznymi i opakować zgodnie z wymaganiami RID/ADR.
 • W celu zharmonizowania istniejących krajowych odstępstw od przepisów RID/ADR, FEAD zaproponował rozwiązanie umożliwiające przewóz odpadów innych niż artykuły w opakowaniach wewnętrznych o różnych rozmiarach i kształtach, zawierających ciecze lub ciała stałe, zapakowanych razem w jedno opakowanie zewnętrzne (ostateczna treść propozycji: INF. (unece.org))
 • Ostateczne zatwierdzenie ww. propozycji nastąpi w listopadzie 2023 r. na posiedzeniu dot. RID i ADR.

Oprócz powyższych propozycji na posiedzeniu omówiono również m.in.:

 1. Nowe zasady przewozu luzem określonych kategorii odpadów  zawierających azbest (UN nr 2590 i 2212).
 • Na posiedzeniu zatwierdzono propozycję Francji dotyczącą uregulowania transportu odpadów azbestowych luzem, które nie są utrwalone ani zanurzone w spoiwie, w taki sposób, aby nie dochodziło do emisji niebezpiecznych ilości azbestu respirabilnego (treść propozycji dostępna pod linkiem: INF. (unece.org)).
 1. Rozszerzenie zasady dotyczącej ilości szacunkowych w dokumentach przewozowych.
 • Na posiedzeniu zatwierdzono propozycję Irlandii zezwalającą na transport odpadów klinicznych lub (bio)medycznych tj.  jeżeli nie jest możliwe dokładne zmierzenie ilości odpadów w miejscu załadunku, ilość w oparciu o pkt 5.4.1.1.1. (f) może zostać oszacowana zgodnie z określonymi warunkami, wskazanymi w pkt 5.4.1.1.3.2. (treść propozycji dostępna pod linkiem: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/48 (unece.org)).
 • FEAD skorzystał z okazji i zapytał również wszystkich zebranych na posiedzeniu, czy rozważyliby możliwość rozszerzenia zasady dotyczącej szacunkowych ilości również na transport w cysternach. Po wyrażeniu zgody na powyższe, FEAD przedstawi formalną propozycję na następnym posiedzeniu.

Wszystkie dokumenty przedłożone na posiedzeniu można znaleźć pod linkiem: Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15/AC.1) | UNECE.