sobota, 21 maja, 2022

logo pigo male (2)

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI (PIGO) powołana została w 2003 r. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców trudniących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz higieną komunalną, organizacje odzysku, producentów i dostawców technologii, pojazdów i urządzeń, firmy doradcze i szkoleniowe. Statutowe cele Izby to reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce odpadami, ochrona i promowanie uczciwej konkurencji rynkowej oraz wysokich, proekologicznych standardów w zakresie selektywnego zbierania, recyklingu i bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń firm członkowskich oraz wiedzy ekspertów Izba wypracowuje stanowiska i opinie branży we wszystkich istotnych kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i prezentuje je organom władzy, administracji rządowej oraz samorządowej, a w szczególności w czasie prac sejmowych i senackich komisji oraz innych gremiów opiniodawczych.

PIGO jest członkiem Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD), Europejskiej Sieci Kompostowej (ECN) oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz higieny sanitarnej (najlepsza dostępna technika), wspiera rozwój profesjonalnych usług komunalnych, przedsiębiorczości oraz rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów. PIGO jest organizacją otwartą ? mogą przystępować do niej, na zasadach określonych w Statucie, wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży, niezależnie od wielkości czy też formy własności.Do współpracy i członkostwa w POLSKIEJ IZBIE GOSPODARKI ODPADAMI zapraszamy w szczególności wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów, organizacje odzysku, zakłady oczyszczania miast, utylizacji odpadów i ich termicznego przekształcania, składowiska, producentów sprzętu i urządzeń do zbierania, transportu i przetwarzania odpadów oraz utrzymania czystości.

Zapraszamy do członkostwa i współpracy !


JUBILEUSZ 15-LECIA DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI

14.04.2003 – Walne Zgromadzenie Założycielskie PIGO głosowanie w PKiN powołujące Polską Izbę Gospodarki Odpadami

14 kwietnia 2003 r., w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbyło się I Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 145 spółek prywatnych i samorządowych zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów a także producenci i dostawcy urządzeń i technologii, organizacje odzysku oraz firmy doradcze. Powołanie PIGO, jako branżowej organizacji samorządu gospodarczego było wspólną inicjatywą przedsiębiorców i branżowych organizacji m.in. Fundacji Polska Unia Gospodarki Odpadami, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Mazurskiego Związku Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami. Pierwszą Przewodniczącą Rady Izby wybrana została Krystyna Ostrowska z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie. W Radzie Izby pierwszej kadencji zasiadali ponadto: Wiceprzewodniczący Rady: Michał Dąbrowski (EKO-PUNKT O.O.) i Henryk Klimaszewski (SITA) sekretarz Rady Andrzej Kaczmarek (EKO-RE GION Bełchatów) oraz Członkowie Rady: Edward Kaczorek (PUM Grudziądz) i Marek Osiecki (RETHMANN).

Inicjatorzy PIGO: Henryk Klimaszewski (SITA-SUEZ), Krystyna Ostrowska (PUK Ostróda), Michał Dąbrowski (RETHMANN- REMONDIS)

Kluczowe punkty działalności programowej PIGO skupiały się na promowaniu przedsiębiorczości i rynkowego modelu gospodarowania odpadami, postępu technologicznego i standardów ekologicznych w gospodarce odpadami. PIGO popierała i konsekwentnie popiera współpracę sektora prywatnego z samorządami lokalnymi opartą na partnerskich i przejrzystych relacjach oraz równoprawnej konkurencji spółek prywatnych i komunalnych. Jednym z zasadniczych punktów programu PIGO od samego początku jej działalności było wdrażanie do polskiego prawa i praktyki przepisów i standardów UE, gdyż już przed formalną akcesją Polski do UE w 2004 r. zobowiązania w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z Traktatu Akcesyjnego i dyrektyw UE, stały się najważniejszym kierunkiem zmian w przepisach prawnych i standardach technologicznych.

Pierwsza siedziba PIGO City Center przy ul. Złotej 46 w Warszawie

Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji parlamentarnych, różnych gremiów doradczych administracji centralnej oraz samorządowej. Polka Izba Gospodarki Odpadami jest od 2005 r.  członkiem Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD) z siedzibą w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej wiodące organizacje i izby gospodarcze z krajów UE.  W 2011 r. PIGO przystąpiła do Europejskiej Sieci Kompostowej (ECN) z siedzibą w Bochum.

Obecnie Polska Izba Gospodarki Odpadami angażuje się w działania mające na celu rozwój i doskonalenie jakości selektywnego zbierania odpadów, recyklingu oraz efektywnego odzysku  energii z odpadów resztkowych. Popiera także pilne wdrażanie do praktyki pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym w szczególności pełne wprowadzenie w możliwie najszerszym zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz innych frakcji odpadów tzw. problemowych. PIGO jako organizacja samorządu gospodarczego oraz forum wymiany poglądów i promowania dobrych praktyk i technologii jest otwarta dla wszystkich uczestników rynku odpadowego, niezależnie od wielkości czy też formy własności.

FOTORELACJA Z PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI IZBY