„Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce” – raport demosEuropa

18.06.15 Fundacja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej będąca niezależnym ośrodkiem badawczym opublikował raport pt. „Obywatele zasobni w zasoby”,w którym zespół naukowców i ekspertów  w składzie: Krzysztof Blusz, Tor H?kon Jackson Inderberg i Paweł Zerka (red.). dokonał przeglądu systemu zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce.

Przedstawione zostały wyniki badań makroekonomicznych porównujących Polskę z innymi krajami europejskimi pod względem efektów gospodarowania zasobami.  W opracowaniu tym omówione zostały zagraniczne ?dobre praktyki? w tym zakresie. Autorzy sformułowali propozycje reform, które pozwoliłyby Polsce na zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób spójny, strategiczny i zrównoważony.

demosRaport m.in stwierdza, że Polska znacznie wyraźniej odstaje od średniej europejskiej w zarządzaniu wodą, odpadami i powietrzem, a nie – jakby mogło się wydawać – energią. W przeciwieństwie do odpadów przemysłowych Polska słabo sobie radzi z odpadami komunalnymi. Nadal nie został rozwiązany problem z pomiarem rzeczywistej ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  Autorzy projektu zwracają uwagę na niski poziom ponownego wykorzystania odpadów z oczyszczalni ścieków. Poważne zapóźnienie na tle rozwiniętych gospodarczo krajów Europy i świata dotyczy recyklingu. Autorzy raporty przytaczają w tym zakresie opracowanie Prof. Jerzego Hausnera ?[w] obecnym systemie istnieją liczne luki, co jest spowodowane głównie zjawiskami handlu kwitami (wystawianie fałszywych dokumentów)
i szarej strefy, a także złymi przepisami dotyczącymi rozliczania zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz niewystarczającym nadzorem i kontrolą. (?) Liczba kontrolerów, którymi dysponują Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska jest niewystarczająca. Liczba podmiotów podlegających kontroli jest dużo większa niż możliwości kontrolne urzędników, a jakość kontroli jest niska ze względu na niedostateczne kompetencje kontrolerów?…