ENERIS w klastrach energii

165

Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z odnawialnych źródeł energii oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach pierwszego w tej części Podlasia Klastra Energii. Już wkrótce mieszkańcy odczują efekty inwestycji w jakości powietrza oraz w poprawie efektywności energetycznej. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy ENERIS.

Zielona energia w Siemiatyczach

We wtorek 26 września w Urzędzie Miasta Siemiatycze Burmistrz Piotr Siniakowicz oraz przedstawiciele członków—założycieli Siemiatyckiego Klastra Energii, podpisali porozumienie o współpracy. Impulsem do stworzenia SKE jest projekt Ekologicznej Elektrociepłowni. Oznacza to, że obecnie funkcjonujące w centrum miasta wyeksploatowane kotły gazowe i węglowe zostaną zastąpione jednym, wydajnym i czystym źródłem zasilanym biomasą pochodzenia leśnego, zlokalizowanym na obrzeżach miasta. W efekcie do domów mieszkańców popłynie energia cieplna wytwarzana w nowoczesnej instalacji o minimalnych emisjach (redukcja do 90%). Spodziewana poprawa jakości powietrza w Siemiatyczach, w tym likwidacja szkodliwych pyłów nastąpią wraz z uruchomieniem instalacji tj. najpóźniej do końca 2019 r.

Długofalowa współpraca – większe korzyści

Powstający w Siemiatyczach Klaster ma szansę zrewolucjonizować gospodarkę cieplną i energetyczną miasta. Przede wszystkim łączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i taniego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez Grupę ENERIS instalacja ma być jednostką kogeneracyjną, wytwarzającą zarówno prąd, jak i ciepło. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów klastra (Miasta Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Mielnik, Powiat Siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach) oraz innych, przyszłych odbiorców.

„Jestem przekonany, że to pionierskie rozwiązanie poprawi jakość życia mieszkańców. To kolejne działanie mające na celu ochronę i zachowanie naturalnych walorów środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Siemiatycz. W sferze zaś bezpośredniego oddziaływania na funkcjonowanie Miasta działalność klastra energetycznego pozwoli nam  uzyskać szereg korzyści takich jak radykalne obniżenie wydatków na zakup energii; możliwość zaoferowania tańszej energii mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy zainwestują w proekologiczne instalacje grzewcze oraz technologie oszczędzania energii; znaczące obniżenie zanieczyszczenia powietrza z tzw. niskiej emisji, przez wybór i zastosowanie rozwiązań energetycznych opartych na tańszej energii elektrycznej’’ podkreśla Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz.

„W przypadku inwestycji ciepłowniczych i energetycznych, nowoczesna technologia, doświadczenie i kapitał to dopiero połowa sukcesu. Dla osiągniecia efektu synergii i efektywności kosztowej potrzebna jest współpraca partnerów po stronie wytwórcy, odbiorcy, samorządu i jednostek naukowych. Cieszymy się, że Grupa ENERIS jako partner technologiczny Siemiatyckiego Klastra Energii ma możliwość dołożenia swojej cegiełki do utrzymania naturalnie czystego i ekologicznego wizerunku siemiatyckiej części Podlasia” – powiedział Grzegorz Maj, Członek Zarządu ENERIS Siemiatycze Sp. z o. o.

Klaster energii to lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja energii

Klaster energii to postawienie na lokalną współpracę różnych podmiotów – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców, która daje samorządom kontrolę nad wytwarzaniem energii, oszczędności finansowe oraz rozwój energetyki opartej na Odnawialnych Źródłach Energii przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie. To także niższe ceny dla odbiorców końcowych, a w rezultacie impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej. Siemiatycki Klaster Energii umożliwi wprowadzenie inteligentnego opomiarowania, czyli stałą kontrolę istotnych parametrów sieci elektroenergetycznej. Zapewni ona pełną skalowalność zastosowanych rozwiązań oraz śledzenie informacji o pojawiających się błędach czy awariach i umożliwi podjęcie natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację.

Członkowie Klastra, skupieni w Radzie Klastra, będą mieli za zadanie m.in. planowanie działań i harmonogramu ich realizacji, nadzór nad realizacją postanowień porozumienia, inicjowanie współpracy z innymi podmiotami. Natomiast biuro Klastra, prowadzone przez Lidera Klastra, czyli Urząd Miasta Siemiatycze, ma za zadanie operacyjnie zarządzać całą organizacją. Za kwestie techniczne klastra odpowiada ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., spółka pełniąca rolę Koordynatora Klastra

Szacuje się, że już w marcu przyszłego roku na plac budowy nowej instalacji w Siemiatyczach wjadą pierwsze maszyny a ciepło popłynie do siemiatyckich domów już pod koniec 2019 roku.

Kierunek: Klastry energii

Grupa ENERIS jest już członkiem „Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej”. W jego ramach przewidywana jest realizacja celów takich, jak: budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru z gospodarką efektywnie korzystającą z zasobów czystej energii, uzyskiwanej z lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii (PV i EW) oraz energii produkowanej w instalacji wysokosprawnej kogeneracji; poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu wytwórczych w OZE i równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, również poprzez rozwój technologii magazynowania energii; budowa systemu inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami i dostawcami energii i obrót tą energią.

Grupa ENERIS planuje w najbliższym czasie przystąpienie
do kolejnych klastrów energii.

Inwestycje Grupy ENERIS

Przystąpienie do klastrów energii to kolejne w tym roku działania mające na celu rozwój Grupy ENERIS. Pod koniec września spółka zakupiła pakiet kontrolny MD-Proeco – Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Wcześniej, w lipcu spółka zakupiła francuskie przedsiębiorstwo Recupyl zajmujące się odzyskiem i recyklingiem baterii i akumulatorów. W sierpniu Spółka ogłosiła zgłoszenie do UOKiK zamiaru koncentracji, polegającego na włączeniu w struktury trzech dużych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Zachodniej Polsce (ZUO Clean-City, ZUO International i Eko-Myśl). Grupa ogłosiła również przystąpienie do Siemiatyckiego Klastra Energii oraz planuje kolejne inwestycje w obszarze zielonej energii.

 

#        #        #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyła firma Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów.

Więcej na: www.grupa-eneris.pl