Projekt z dnia 29.04.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

757

Rządowe Centrum Legislacyjne, opublikowało kolejną wersję (z 29.04.2019 r.) projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, która uwzględnia ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów.

W tym samym pakiecie, opublikowane zostały ponadto projekty rozporządzenia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych a także rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz

– rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowej (objęcie od 1.09.2019 opłatą recyklingową wszystkich toreb na zakupy z tworzyw sztucznych).