Wnioski PIGO w zakresie dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami z kwarantann/izolacji

Rada Polskiej Izby Gospodarki Odpadami w piśmie z dnia 8.0.2020 r. adresowanym do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pana Jacka Ozdoby i do wiadomości wojewodów, rekomenduje dobre praktyki w gospodarowaniu odpadami z kwarantann/izolacji:

Warszawa , 08 kwietnia 2020 r.

Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Klimatu

Szanowny Panie Ministrze,

Polska  Izba  Gospodarki  Odpadami  zrzesza  wiodące  na  rynku spółki trudniące  się  odbieraniem i  zagospodarowaniem  odpadów   komunalnych   i  przemysłowych   z   ok.   50%   nieruchomości, w  tym  także  odpadów  medycznych,  zakaźnych   zaś  ostatnio  także  odpadów   pochodzących z  kwarantanny/izolacji.

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług przez nasze firmy, a także bezpieczeństwo pracowników zajmujących się odbieraniem odpadów, ich transportem i przetwarzaniem stanowią dla nas absolutny priorytet i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno­-epidemiologicznego i ekologicznego kraju.

W tym zakresie, działania naszych przedsiębiorstw  realizowane są również w ramach ustawowych przepisów o Tarczy  antykryzysowej. Obecnie jednak, obok uregulowań prawnych, istotnego znaczenia nabierają promowanie i wdrażanie dobrych praktyk wynikających z wieloletnich doświadczeń naszych firm na rynkach krajowym i zagranicznych, które niniejszym Państwu rekomendujemy  następujące postępowania :

  1. Przyznanie w czasie pandemii przedsiębiorstwom zajmującym się gospodarowaniem odpadami statusu służb ratowniczych działających w ścisłej współpracy z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego.
  2. Ustalenie katalogu podmiotów dopuszczonych do zagospodarowania odpadów powstałych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wyłącznie spośród podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, niezależnie od zakresu tych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, które jednakże w oparciu o posiadane decyzje administracyjne lub złożone wnioski o aktualizację tych decyzji, dysponują niezbędnym  doświadczeniem oraz infrastrukturą techniczno-technologiczną w zakresie postępowania z odpadami. Podmioty takie juz są wpisane do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami i spełniają niezbędne przesłanki ustawowe, aby urzeczywistnić wymogi określone w art. 11a ust. 5 i 6 Tarczy antykryzysowej.
  3. Wprowadzenie możliwości czasowej rezygnacji z mycia pojemników do gromadzenia odpadów w warunkach, które mogą stanowić potencjalne groźne źródła zakażeń COVID- 19 (mycie pojemników pod dużym ciśnieniem zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa). Powyższe nie może uchybiać dbałości o właściwy stan czystości tych pojemników do gromadzenia odpadów.
  4. Utrzymanie zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na dotychczasowych zasadach określonych  w  przepisach  prawa  i umowach  na  odbieranie  lub  na  odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
  5. W przypadku odpadów innych niż komunalne i medyczne pochodzących z miejsc gdzie służyły prewencyjnie przeciwdziałaniu zakażeniu COVID-19, w szczególności, ale nie wyłącznie, jako środki ochrony indywidualnej lub środki czystości oraz opakowania po nich (np. odpady z grupy 15 Ol lub 15 02) powinny być one gromadzone w sposób selektywny jak dotychczas ale oddzielnie od pozostałych odpadów. Odpady takie winny być tymczasowo magazynowane z zachowaniem 9-dniowego okresu karencji przez gospodarującego odpadem przed ich sortowaniem lub przekazaniem do finalnej instalacji*.
  6. Umożliwienie zakupu z państwowych rezerw materiałowych lub innych źródeł wskazanych przez wojewodę środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej i preparatów dezynfekcyjnych dla pracowników zatrudnionych w firmach gospodarujących.
  7. Stosowanie w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarowaniem odpadami procedur zapewniających ciągłość ich funkcjonowania . Kierowanie na kwarantannę/izolację osób zatrudnionych w takim  zakładzie  powinno  dotyczyć  wyłącznie  tych,  które  miały  kontakt z ewentualnie zakażoną osobą a nie całej zmiany z danego dnia, co umożliwi zapewnienie ciągłości funkcjonowania takiego zakładu.
  8. Doprecyzowanie definicji ?odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem CO-VID-19 innych niż  odpady  medyczne  o  właściwościach  zakaźnych”  określonej  w  art.lb  pkt  1     i pkt 2. Do tej grupy należy zaliczać odpady komunalne powstałe wyłącznie z miejsc objętych kwarantanną/izolacją.

Uwzględniając niedawną, ustawową likwidację regionów gospodarki odpada.mi, jako konieczne uznajemy obecnie pilne wprowadzanie na terytorium całego kraju ujednoliconych zasad i dobrych praktyk postępowania z odpadami, w szczególności potencjalnie zakażonymi wirusem.

Deklarując    wolę    ścisłego    współdziałania,    prosimy    o rozważenie    powyższych    wniosków i rekomendacji.

W imieniu Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,

Dariusz Matlak                             Michał Dąbrowski
Prezes Zarządu                            Przewodniczący Rady Izby

*projekt dokumentu Komisji Europejskiej : Waste management in the context of the COV/019 outbreak : exchange of information, sharing of good practices and guidance on the application of EU waste legislation 

Rekomenduje się magazynowanie odpadów na terenie instalacji  komunalnych gdyż w praktyce nie ma możliwości przechowywania odpadów z kwarantanny przez okres 39 dni w mieszkaniach w budownictwie wielorodzinnym

Czytaj: pismo PIGO z dnia 8.04.2020 r. w sprawie dobrych praktyk gospodarowania odpadami z kwarantann/izolacji