Postulaty branżowe do nowej Tarczy antykryzysowej

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprezentował propozycje wsparcia regulacyjnego kierowanego punktowo do branż zagrożonych sytuacją epidemiczną, w tym także gospodarki odpadami.
ZPP, w swym stanowisku stwierdza: „Konieczność uruchomienia pomocy jest niepodważalna. Jednocześnie, epidemia i wywołany nią kryzys spowodują strukturalne zmiany gospodarki ? jest to czynnik, który trzeba brać pod uwagę projektując wszelkiego rodzaju programy interwencji. Ich celem nie może być utrzymywanie firm niezdolnych do dostosowania się do nowej rzeczywistości, lecz raczej wsparcie i pomoc w przetrwaniu podmiotom, które ten wysiłek podejmą. W ten sposób niewykluczone, że wspomniane zmiany w strukturze gospodarki w dłuższym okresie spowodują, mimo przejściowych perturbacji, wzrost produktywności, dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępnych zasobów.

REKOMENDACJE BRNŻOWE DLA SEKTORA ODPADOWEGO

  • Wprowadzenie możliwości kierowania strumienia odpadów do innych instalacji prowadzonych przez ten sam podmiot w przypadku konieczności wyłączenia lub ograniczenia pracy instalacji z powodu COVID-19, o ile jest to możliwie technicznie i organizacyjnie oraz o ile zapewnione będzie przestrzeganie standardów ochrony środowiska;
  • Umożliwienie zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu,
  • Modyfikacje §11 ust. 1 ? 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów w zakresie magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, prowadzonego w ramach zbierania odpadów, m.in. w zakresie umożliwienia magazynowania zebranych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w specjalistycznych kontenerach chłodniczych albo naczepach chłodniczych, cechujących się parametrami zapewniającymi realizację wszelkich rygorów i wymagań związanych ze zbieraniem odpadów, czy też w zakresie wydłużenia terminów przechowywania zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych w określonych temperaturach;
  • Przywrócenie znanych z pierwszej tarczy antykryzysowej rozwiązań przyznających wojewodom specjalne uprawnienia w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami.

Więcej: https://zpp.net.pl/tarcza-antykryzysowa-postulaty-branzowe/