Wyższe korzyści klimatyczne dzięki europejskiemu sektorowi gospodarki odpadami

Nowe badanie europejskie, które ma zostać opublikowane, w formie raportu, w grudniu 2021 r., pokaże, że osiągnięcie celów UE w zakresie recyklingu i ograniczenia składowania (odpadów komunalnych) do 2035 r. zaowocuje znaczącym wkładem państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii w realizację porozumienia klimatycznego z Paryża.

Raport podkreśla związek przyczynowy między zwiększonym recyklingiem (zgodnie z polityką UE i Wielkiej Brytanii) a redukcją emisji CO2 w przypadku badanych strumieni odpadów. Osiągnięcie unijnego celu recyklingu 65% i limitu składowania odpadów (komunalnych) na poziomie 10% przyniesie roczną redukcję o ~150 mln ton ekwiwalentu CO2 w porównaniu z 2018 r. Uwzględnia to uniknięte emisje z sektorów energii i produkcji nie wykorzystujących paliw kopalnych i materiałów pierwotnych. Raport podkreśla znaczenie dalszego przesuwania odpadów w górę hierarchii postępowania z odpadami oraz dalszego rozwoju polityki gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Oszczędności” (ograniczenie skumulowanej emisji) CO2, które można osiągnąć dzięki wykorzystaniu odzyskanych surowców, będą miały coraz większe znaczenie w ograniczaniu zużycia zasobów i osiąganiu celów ochrony klimatu. Uzupełnieniem tych oszczędności będzie odzyskiwanie energii z materiałów nienadających się do recyklingu w obiektach energetycznych z odpadów oraz produkcja paliw z odpadów do odzysku energii. Raport przewiduje, że europejski sektor gospodarki odpadami może nie tylko stać się neutralny dla klimatu, ale także „ujemny” pod względem emisji dwutlenku węgla, przyczyniając się nie tylko do czystego i bezpiecznego środowiska, ale także do szeroko pojętego europejskiego zielonego ładu.

W wyniku rozkładu odpadów na składowiskach powstaje metan, gaz cieplarniany wskazany przez IPCC jako 86 razy silniejszy niż CO2 w okresie 20 lat. UE niedawno ogłosiła Globalne Zobowiązanie dotyczące Metanu, aby podkreślić znaczenie redukcji metanu. Analiza przeprowadzona w ramach badania potwierdziła, że ??największe redukcje CO2 osiąga się poprzez zmniejszenie ilości strumieni odpadów biodegradowalnych (w tym papieru, tektury i bioodpadów) kierowanych na składowiska. Zgodnie z ambitnym scenariuszem 2 badania (zakładającym wyższe cele w zakresie recyklingu i zakaz składowania wszystkich odpadów nadających się do recyklingu i odzysku), oszczędności emisji CO2 prawie podwoją się w porównaniu z obecnymi przewidywaniami na 2035 r., a emisje metanu zostaną uniknięte. Sektor gospodarki odpadami jest zaangażowany w redukcję emisji metanu i zachęca wszystkich interesariuszy, w tym władze, inwestorów i społeczeństwo obywatelskie, do połączenia sił w celu zakończenia tej transformacji w ciągu najbliższych 9-14 lat.

Osiągnięcie potencjału redukcji CO2 wskazanego w raporcie będzie możliwe w całej Europie pod warunkiem podjęcia wysiłków w celu dalszego zachęcania i zwiększania zdolności przerobowych recyklingu (w tym poprzez wsparcie publiczne dla systemów selektywnej zbiórki), ustanowienia nowych środków, takich jak obowiązkowa zawartość produktów pochodzących z recyklingu oraz intensyfikacja w zakresie ekoprojektowania i recyklingu wytwarzanych produktów. Inwestycje w zakresie polityki i taksonomii UE powinny koncentrować się na zintegrowanym zarządzaniu odpadami, aby wesprzeć tę transformację. Wykorzystanie i zwiększenie zdolności odzyskiwania z odpadów energii w Europie ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia składowania jak największej ilości odpadów na całym kontynencie.

W celu osiągnięcia bardziej ambitnych (określonych w scenariuszu 2) prognoz, raport definiuje również cele dotyczące odpadów komunalnych i ich rozszerzenie na odpady przemysłowe i handlowe, cele w zakresie recyklingu należy zwiększyć, a strumienie odpadów nadające się do recyklingu i odzysku nie mogą być kierowane na składowiska. Badanie potwierdza również, że składowisko byłoby wówczas wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania określonych strumieni odpadów, takich jak azbest, które nie nadają się do odzyskiwania energii.

Badanie zostało przeprowadzone przez renomowane organizacje badawcze, Prognos i CE Delft, w imieniu europejskich stowarzyszeń gospodarki odpadami: FEAD, CEWEP, RDF Industry Group i Holenderskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami.

Pełny raport (w języku angielskim) zostanie opublikowany i udostępniony w grudniu 2021 r. na stronach internetowych stowarzyszeń branżowych (w tym również na stronie PIGO).

Komunikat prasowy w j. angielskim.