Nowelizacja ustawy o elektromobilności – z podpisem Prezydenta RP

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

7 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Od czasu obowiązywania dotychczasowej ustaw o elektromobilności i paliwach alternatywnych w sektorze transportu zaszło wiele zmian, związanych z rozwojem technologicznym napędów nisko i zeroemisyjnych. Zmieniło się także otoczenie gospodarcze i prawne. Zmiany w dotychczasowej ustawie obejmują zwiększenie ambicji związanych z potrzebą ograniczenie emisji CO2 oraz substancji szkodliwych emitowanych przez pojazdy samochodowe takich jak np. : tlenki azotu (NOx), cząstki stałe- pyły (PM).

Do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zgłaszane było wiele uwag i postulatów, aby dostosować ją do oczekiwań obywateli, przedsiębiorców i organizacji branżowych.
Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych została poddana szerokim konsultacjom społecznym. Zgłoszonych zostało wiele uwag zarówno ze strony obywateli, jak i urzędów państwowych i organizacji. Przedmiotowy akt prawny w sposób wyważony ujmuje wszystkie przedstawione postulaty, starając się pogodzić często sprzeczne kwestie.
Głównym celem ustawy jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz całego sektora transportu zero- i niskoemisyjnego. Nowelizacja jest kolejnym punktem w realizacji konsekwentnej polityki wsparcia rozwoju elektormobilności, co pozwoli na poprawę jakości powietrza, oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.
Najważniejsze zmiany które zostaną wprowadzone to:
1.    Zmiana zasad dotyczących ustanawiania stref czystego transportu ? wprowadzono możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu – strefy będą tworzone na mocy uchwały rady gminy, która będzie określała zasady ich funkcjonowania.
2.    Nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych – wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys.(limit dla pojazdów elektrycznych już wynosi 225 tys.) Obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tyś. zł do 100 tys. zł.
3.    Wprowadzenie możliwości dla kierowców, legitymujących się prawem jazdy kat. B, prowadzenia lekkich zeroemisyjnych pojazdów dostawczych ? odpowiedników lekkich pojazdów spalinowych, których dopuszczalna masa całkowita z powodu wykorzystania napędu alternatywnego przekracza 3 500 kg ale nie jest większa niż 4 250 kg.
4.    Wprowadzenie definicji i przepisów umożliwiających rozwój gospodarki wodorowej – definicji stacji wodoru, oraz przepisów regulujących funkcjonowanie infrastruktury do tankowania wodoru.
5.    Ułatwienie instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych.
6.    Implementację do polskiego prawa dyrektywy 2019/1161 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu – przepisy mają na celu zwiększenie udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych w prowadzonych postępowaniach przetargowych.
7.    Implementację do polskiego prawa dyrektywy 2018/844 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – przepisy określają obowiązek instalacji punktów ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach.

Czytaj: tekst ustawy z dnia 2.12.2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw ( po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu).