Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PIGO – 7.12.2023

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

na podstawie § 24 pkt 4) Statutu PIGO, Zarząd Izby zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, które odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2023 roku, w godzinach 12:00 do 14:30, w sali konferencyjnej Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej, a także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Ms’Teams).

Projekty porządku obrad oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia przesłane zostały do Państwa emailem. Pozostałe materiały, w tym sprawozdanie Rady Izby z działalności w 2022/2023 r. oraz projekt uchwały programowej na rok 2024 przesłane zostaną do Państwa do 27.11.br.

Potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu reprezentanta spółki lub upoważnionego przedstawiciela (wzór upoważnienia w załączeniu), proszę przesyłać do biura Izby (e-mail: biuro@pigo.org.pl) – do 27.11. br.

Zarząd 
Polskiej izby Gospodarki Odpadami

Wzór upoważnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.