sobota, 21 maja, 2022

Kontakt

Adres:
Polska Izba Gospodarki Odpadami
ul. Z. Słomińskiego 19 lok. 27, 00-195 Warszawa,
tel:(22) 620-59-90 fax: (22) 400-34-04
e-mail: biuro@pigo.org.pl; www.pigo.org.pl
Adres do korespondencji:
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Skrytka Pocztowa 45
00-198 Warszawa 80

NIP: 525-22-69-804 REGON: 015495955

Nr rachunku bankowego:
15 1540 1287 2001 6877 5575 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A. III Oddział w Warszawie
00-124 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 12

Dane rejestrowe:
Data powstania: 14.04.2003,
Data rejestracji: 09.06.2003
Nr KRS: 0000164212
Krajowego Rejestru Sądowego ? Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIX Gospodarczy Rejestrowy

Nasza siedziba:

Budynek, w którym mieści się siedziba PIGO, dojazd od ul. Dzikiej