Członkostwo

 

Dni Komunalnika - Giżycko 2004
Dni Komunalnika – Giżycko 2004
POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI  jest organizacją samorządu gospodarczego przedsiębiorców, otwartą dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, którzy akceptują jej Statut i wynikające z niego prawa i obowiązki członka.
Aby przystąpić do Polskiej Izby Gospodarki Odpadami należy wypełnić i przesłać do biura Izby deklarację członkowską.
Uwaga:
Od stycznia 2003 składki na członkostwo w PIGO można wliczać w koszt uzyskania przychodu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ­Dziennik Ustaw Nr 141 (poz. 1179) na str. 9091 prawa kolumna pierwszy akapit „c) składek na rzecz organizacji zrzeszających…”,
Jak wynika z nowelizacji w koszty uzyskania przychodów można wliczyć składki na rzecz organizacji samorządowych (w tym również PIGO) – do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 15% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.