Założenia nowelizacji ustawy o odpadach – art. 101a selektywne zbieranie i odbieranie odpadów budowlanych i remontowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Numer projektu: UC23
Rodzaj dokumentu: Projekty ustaw
Typ dokumentu:C – projekty implementujące UE
Cele projektu oraz informacja o przyczynach i potrzebie rozwiązań planowanych w projekcie:
Od 1 stycznia 2023 r. miał obowiązywać art. 101a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady BiR) zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.
Przepisy miały zobowiązywać podmioty do segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscu wytworzenia (u źródła).
Po analizie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów BiR oraz z uwagi na zgłaszane wątpliwości interpretacyjne dotyczące brzmienia art. 101a ustawy o odpadach przesunięto termin wejścia w życie ww. przepisów z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r.
Należy jednak zauważyć, że samo przesunięcie terminu wejścia w życie nie rozwiązuje problemu. Główne zgłaszane problemy dotyczące brzmienia art. 101a to: czy odpady BiR faktycznie mają zostać segregowane u źródła, brak jednoznacznego stwierdzenia kogo dotyczy obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów BiR, wątpliwości odnośnie do sposobu zagospodarowania frakcji pozostałej po sortowaniu odpadów BiR.
Dodatkowo brak przeprowadzenia zmiany brzmienia art. 101a może przyczynić się do wystąpienia kolejnych utrudnień, takich jak:
– możliwy wzrost kosztu odbioru odpadów BiR z miejsca prowadzonego remontu/budowy z uwagi na konieczność zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania wymienionych w ustawie sześciu frakcji (drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne) oraz możliwe występowanie utrudnień (np. organizacyjnych) wynikających z obowiązku zbierania i odbierania odpadów BiR u źródła.
– w związku z powyższym możliwy jest rozwój szarej strefy w zakresie zagospodarowania odpadów BiR, z uwagi na hipotetyczny wyższy koszt legalnego odbioru/zbiórki odpadów podzielonych na frakcje, co w konsekwencji może
doprowadzić do większej liczby dzikich wysypisk i porzucania odpadów.
– w związku z koniecznością segregacji u źródła – mogą wystąpić problemy logistyczne z ustawieniem większej liczby kontenerów na terenach o ścisłej zabudowie.
Z uwagi na powyższe istnieje konieczność przeprowadzenia zmiany brzmienia art. 101a uo.
Istota rozwiązań planowanych w projekcie, w tym proponowane środki realizacji:
Zmiana art. 101a uo będzie miała na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom branży budowlanej. Określony podział odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady BiR) na poszczególne frakcje pozwoli na stworzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów BiR, która nie będzie bezpośrednio opierała się na obowiązku segregacji u źródła, ale będzie również umożliwiała przekazanie odpadów innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się segregacją odpadów BiR.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu: MKiŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Anita Sowińska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM: MKiŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2024 r.