Opublikowano nowelizację rozporządzenia ws. MBP

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wprowadza następujące zmiany1:

  • Usuwa wyjaśnienie znaczenia oznaczenia “ex” przed kodem odpadu.
  • Zmienia część wspólną ust. 1 § 3, określając cel procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jako ich przygotowanie do recyklingu lub innych procesów odzysku lub do procesów unieszkodliwiania.
  • Zmienia ust. 4 § 3, dodając wymóg, że obiekt budowlany, w którym rozładowuje się odpady kierowane do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania, musi być wyposażony w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń, w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza.
  • Zmienia wprowadzenie do wyliczenia w ust. 1 § 4, dodając wymóg, że proces mechanicznego przetwarzania odpadów musi przebiegać w obiekcie budowlanym, który spełnia te same warunki, co obiekt, w którym rozładowuje się odpady.

Rozporządzenie weszło w życie 7 grudnia 2023 r.

rozporządzenie zmieniające rozp. ws mbp 17.11.2023